قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»
«می نویسم نه از برای ثنای مردمان که برای مرحم دل سوختگان»

۱۱ مطلب با موضوع «مکتوبات یومیه» ثبت شده است

بی ربط نوشته دیگه :|

  • متـ ـین
  • متـ ـین

بسه بسه! پاشم برم زندگی کنم :)

  • متـ ـین
زندگی در پیک مسخرگی گیر کرده :|
  • متـ ـین
این حد از مسخرگی در 19 سال آخر زندگی م بی سابقه ست اصن :/
  • متـ ـین

باید تجدید نظر کنم، این منم؟

  • متـ ـین
  • متـ ـین

سلام خودم!

امروز 1 دی 95

ساعت یه ربع به هفت شب!

  • متـ ـین
سلام، خودم!
امروز 30 آذر 95!
ساعت یه ربع به هشت شب!
  • متـ ـین

سلام، خودم!

امروز 28 آذر 95!

ساعت ده و نیم شب!

  • متـ ـین