قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

قلم کوچک متـ ـین

قلم رانده می شود و من کشیده می شوم

«هر که کتابی سازد یا چیزی بر جایی نویسد، لابد در دل کند این سخن قومی فراستانند و قومی رد کنند و اگر نه چنین کند رنجور گردد و در جمله کارها چنین است.»

طبقه بندی موضوعی

من متـ ـینم

متولد نوزده سال و اندی ماه پیش!

در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشودم! D: 

شخصیتی به شدت متغیر دارم! البته رفتار من با ادما به سختی عوض میشه چون در مقابل انرژی مثبت یا منفی ای که بهم میدن باهاشون رفتار می کنم.